Nu blir det ännu tryggare att köpa begagnad bil av bilhandlare

Friskrivningar i bilannonser och termer som ”säljes i befintligt skick” har länge gjort det svårt för privatpersoner att känna sig trygga med köpet av begagnad bil. Men från och med nu är det stopp med allt sådant. Den nya konsumentköplagen ger dig som privatperson mer trygghet och gör det rent olagligt för bilfirmor att komma med friskrivningar och vaga påståenden. Från och med nu blir det alltså ännu tryggare att köpa bil av bilhandlare.

Denna artikel tar cirka 7 minuter att läsa (om du även läser delen med lagtexter). Vill du hoppa direkt till sammanfattningen, klicka här.

Sedan urminnes tider (nä, okej men sannolikt sedan de första begagnade bilarna började säljas i större skala) har termer som ”säljes i befintligt skick” använts i bilannonser. Detta av såväl privatpersoner som bilhandlare. Och ingen höjer väl på ögonbrynen av förvåning när de läser ”Vi reserverar oss för felskrivningar”.

Det många inte vet är att sådana termer faktiskt inte alls skyddar företaget. Än mindre sedan den nya konsumentköplagen trädde i kraft i maj 2022. Enligt Konsumentverket är det dessutom, ur ett civil- och marknadsrättsligt perspektiv, inte tillåtet att skriva så.

Vanligt med otillåtna reservationer och vaga friskrivningar

Trots detta kan Konsumentverket konstatera att det är vanligt med otillåtna reservationer i handlares bilannonser. De noterar också att det förekommer friskrivningar som är svåra att förstå samt att konsumenten i flera annonser åläggs en långtgående undersökningsplikt. Något som strider mot nuvarande konsumentskyddslagstiftning (vansinnigt långt ord det där).

Termen konsument avser dig som privatperson när du handlar av ett företag.

Men vad är det egentligen som inte är tillåtet här? Och hur hjälper det dig när du ska köpa begagnad bil? Låt oss förklara.

Bild på en portbil som absolut inte har dragkrok, inkl texten Snygg sportbil med dragkrok säljes

Dina rättigheter och handlarens skyldigheter

Det är tryggare att köpa bil av bilhandlare än av en privatperson eftersom du då skyddas av konsumentköplagen, KKL. Denna lag är till för att skydda dig som privatperson och innebär en mängd fördelar.

Bland annat har du som konsument inte undersökningsplikt enligt KKL. Det betyder att det inte är ditt ansvar att undersöka om informationen som exempelvis en bilhandlare lämnar i en annons stämmer eller ej.

Bilhandlaren ansvarar för informationen

Istället är det bilhandlaren som alltid ansvarar för att informationen som lämnas innan köpet är korrekt. ”Reservation för felskrivningar” skyddar alltså inte handlaren.

Om bilen inte stämmer överens med annonsen föreligger något som kallas för ett köprättsligt fel, och det har du som konsument rätt att reklamera. Detta eftersom köpeavtalet även inkluderar de uppgifter som lämnats innan köpet, det vill säga sådant som stått i en annons eller annan marknadsföring.

Exempel: Om det står i en annons att en bil har dragkrok och du köper bilen i tron om att den har dragkrok kan du reklamera detta ifall det visar sig att bilen inte alls har dragkrok.

Samma bild på sportbilen, denna gång med kommentaren "Va, dragkrok? Vad konstigt."

Bilhandlaren har upplysningsplikt

Bilhandlaren har även upplysningsplikt gentemot dig som konsument. Detta innebär att all information om avvikelser från det du kan förvänta dig om bilens skick, till exempel kända fel, ska redovisas för dig innan bilen säljs. Att säga att en bil säljs ”i befintligt skick” räknas inte som att du har blivit informerad om avvikelser.

Dessutom måste avvikelserna nu signeras separat av dig – det får till exempel inte finnas med som pytteliten text i ett fem sidor långt komplett köpeavtal.

Om upplysningsplikten inte efterlevs har du som konsument rätt att hålla bilhandlaren ansvarig för de fel som föreligger. Om handlaren har upplyst dig om fel och du signerat det kan du däremot inte rikta krav mot säljaren i efterhand.

Exempel: Om bilhandlaren informerar dig om att det stått fel i annonsen och att bilen inte har dragkrok, samt att du signerat denna avvikelse, kan du inte reklamera detta.

Exempel 2: Om bilen har dragkrok men det visar sig att den är så sliten att den inte fungerar är det en avvikelse från vad som kan förväntas av bilens skick. Då kan du reklamera detta. Om du däremot skrivit på en varudeklaration som konstaterar att dragkroken är så sliten att den inte fungerar kan du inte reklamera detta.

Sammabild på sportbilen. Denna gång är ordet praktisk överstruket, istället står det "trasig"

Samma information igen, men med de juridiska texterna

Känner du att detta blir överkurs (det är det) kan du hoppa direkt till nästa kapitel: Vad gör jag om jag köpt en bil som sålts med felaktig information

För dig som verkligen vill förstå detta – och som vill se vad lagen säger – kommer här utdrag ur både KKL och marknadsföringslagen. För att göra det lite tydligare har vi markerat det viktiga med fet text och sammanfattar informationen med ”språk som vanliga människor förstår” efter lagstyckena.

Nu kommer ytterligare en juridisk term: näringsidkare. Det är alltså bilhandlaren i detta fall.

Konsumentköplagen säger

Den 1 maj 2022 började en ny konsumentköplag (SFS 2022:260) gälla. Mycket är sig likt, men några saker har ändrats till konsumentens fördel och dessa ändringar påverkar bland annat dig som ska köpa begagnad bil.

Enligt 4 kap. 1 § KKL ska en vara ska i fråga om art, beskrivning, mängd, kvalitet, funktionalitet, kompatibilitet, driftskompatibilitet och i övrigt stämma överens med vad som följer av avtalet. Varan ska också enligt 4 kap. 2 § KKL stämma överens med sådana uppgifter om varans egenskaper och andra särdrag eller användning som näringsidkaren eller någon i ett tidigare säljled eller för näringsidkarens räkning har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet.

Alltså: En vara, i detta fall en begagnad bil, ska stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat om varan. Det är bilhandlaren som är ansvarig för att den information som lämnas innan köpet är korrekt.

Stämmer inte bilen och dess utrustning överens med beskrivningen räknas det som ett köprättsligt fel, något som du som konsument har rätt att reklamera.

Samma sportbil, men det står att den säljes "i befintligt skick"

Konsumentköplagen om ”Befintligt skick”

Enligt nya konsumentköplagen har bestämmelsen om befintligt skick upphört att gälla.

I stället har ytterligare ett krav på näringsidkaren införts i 4 kap. 6 §. Kravet innebär att näringsidkaren måste informera om eventuella avvikelser från vad som anges i 2 eller 4 §§ samt att konsumenten separat måste godkänna att denne blivit informerad om dessa avvikelser för att de inte ska anses utgöra fel enligt lagen.

Alltså: Bilhandlaren ansvarar för att informera dig som kund om avvikelser från vad som anges och vad som kan antas om bilens skick. Det är dessutom handlarens ansvar att säkerställa att du tagit emot denna information och godkänt avvikelserna.

Om upplysningsplikten inte efterlevs har du rätt att hålla bilhandlaren ansvarig för de fel som föreligger.

Detta innebär att generella friskrivningar, till exempel att bilen säljs i ”befintligt skick”, inte gör företaget fria från ansvar vid eventuella fel på bilen.

Samma sportbil, denna gång står det ett antal fel på bilen i texten.

Marknadsföringslagen säger

Det är faktiskt inte bara KKL som har något att säga till om här. Även marknadsföringslagen, MFL, reglerar denna typ av ärenden. Detta då bilannonser klassas som marknadsföring.

Enligt 10 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet.

Första stycket gäller särskilt framställningar som rör
1. produktens förekomst, art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper,
[…]
10. konsumentens rättigheter enligt lag eller annan författning.

Av 10 § tredje stycket MFL följer att näringsidkaren inte heller får utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.

Enligt 8 § MFL är marknadsföring som är vilseledande enligt bl.a. 10 § MFL att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Alltså: När en bilhandlare skriver en reservation för felskrivning i en annons försöker denne undvika ansvar för att informationen i marknadsföringen stämmer. Det går då inte att utesluta att annonsen inte innehåller felaktig information eller att väsentlig information inte utelämnas. Marknadsföringen riskerar därmed att vara vilseledande och otillbörlig.

Samma sportbil, nu med texten "Vi reserverar oss för felskrivning, så ta allt med en nypa salt".

Konsumentverket menar också att när en bilhandlare använder en friskrivning som ”säljes i befintligt skick” finns det en överhängande risk för att konsumenten vilseleds att tro att näringsidkaren inte behöver ta något ansvar för fel på bilen. Det leder i sin tur till att konsumenten riskerar att inte utnyttja sina rättigheter enligt lag.

Enligt Konsumentverkets bedömning kan friskrivningen därmed leda till att konsumenten vilseleds i fråga om sina lagstadgad rättigheter, vilket strider mot 10 § MFL, särskilt enligt punkten 10 i samma bestämmelse.

Vill du lusläsa lagarna och Konsumentverkets slutsatser hittar du alla källor längst ner i denna artikel. Där kan du verkligen grotta ner dig i det här.

Vad gör jag om jag köpt en bil som sålts med felaktig information

Upptäcker du efter köpet av en begagnad bil att du fått information som inte stämmer kan du, med juridisk rätt, klaga på detta. Handlaren är då skyldig att på lämpligt sätt lösa, åtgärda, kompensera eller hantera felet.

Om upplysningsplikten inte efterlevs har du som konsument rätt att hålla bilhandlaren ansvarig för de fel som föreligger.

Exakt vad handlarens ansvar är i dessa fall blir lite vagt här. Detta beror på att olika fel kan lösas på olika sätt. Om bilen saknar dragkrok kan handlaren lösa felet genom att installera en dragkrok. Om dragkroken visar sig vara trasig kan handlaren laga den. Om bilen saknar en funktion kan du få kompensation. Om bilen går på diesel, trots att den såldes som en bensinbil, kan handlaren köpa tillbaks bilen. Du förstår – olika fel ger olika lösning.

Huvudsaken är att du vet följande – i alla dessa fall har du lagen på din sida.

I ett första skede ska du kontakta bilhandlaren eller säljaren av bilen för att anmäla fel. Om en tvist skulle uppstå kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Samma sportbil, nu med texten "Jag vill reklamera!"

Om du stöter på felaktiga bilannonser

Om du upptäcker att en handlare använder sig av generella friskrivningar eller använder vaga termer som ”i befintligt skick” i sina bilannonser kan du i första hand att informera handlaren om att detta inte är tillåtet och att det dessutom ändå inte skyddar denne från ansvar.

Om handlaren inte tar notis om detta eller på annat sätt gör det tydligt att denne inte kommer sluta med den otillbörliga marknadsföringen kan du vända dig till Konsumentombudsmannen.

Sammanfattning

I och med den nya konsumentköplagen ger reservationer för felskrivningar och vaga friskrivningar som ”i befintligt skick” inte något juridiskt skydd för en bilhandlare. Företag kan alltså inte luta sig mot att säga att en bil säljes i befintligt skick och därmed komma undan ansvar om bilen visar sig ha oväntade fel.

Enligt Konsumentverket är denna typ av reservationer och friskrivningar inte tillåtna i vare sig bilannonser eller köpeavtal ur ett civil- och marknadsrättsligt perspektiv.

Bilhandlaren är alltid ansvarig för att den information som lämnas innan köpet är korrekt. Här ingår även informationen som lämnas i annonsen. Om bilen inte stämmer överens med annonsen eller köpeavtalet föreligger ett köprättsligt fel, vilket du har rätt att reklamera.

Handlaren är också skyldig att upplysa dig om eventuella avvikelser från informationen som lämnats, till exempel om de skrivit fel eller om det finns kända fel på bilen. Dessa avvikelser måste du också ha godkänt, exempelvis genom en signatur på en varudeklaration. Om upplysningsplikten inte efterlevs har du rätt att hålla bilhandlaren ansvarig för de fel som föreligger.

Handlaren är i båda fallen skyldig att på lämpligt sätt lösa, åtgärda, kompensera eller hantera felet.


Bakgrund

I ett pressmeddelande från Konsumentverket framkommer det att det vanligaste konsumentklagomålet under 2021 handlade om just köp av begagnad bil. Klagomålen beror framför allt på att den köpta bilen inte motsvarar förväntningarna, att handlaren inte hållit sina löften och svårigheter att få rätt.

Konsumentverket kan konstatera att konsumenter generellt tycker det är svårt att köpa en bil eftersom det är en tekniskt komplicerad produkt. Konsumenter hamnar inte sällan i ett tekniskt underläge gentemot bilhandlaren och upplever att det svårt att bilda sig en egen uppfattning om bilens verkliga skick.

Riksförbundet M Sverige har sedan tidigare gjort ett flertal granskningar av bilannonser och noterat en förekomst av reservationer från felskrivningar i annonserna. Under 2022 bestämde sig därför Konsumentverket för att se om och i hur stor utsträckning det förekom otillåtna reservationer i annonser på handelsplattformar för köp av personbilar. Granskningen utfördes i slutet av mars 2022 och innebar en slumpmässig manuell stickprovskontroll av annonser från bilhandlare på plattformarna Blocket, Wayke och Bytbil.com.

Källor

Konsumentverket Pressmeddelande: Flest klagomål på köp av begagnad bil
https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2022/flest-klagomal-pa-kop-av-begagnad-bil/

Pressmeddelande från M Sverige: Ny granskning: Fortsatt många felaktiga reservationer i bilannonser
https://msverige.se/sa-tycker-vi/pressrum/pressmeddelanden/ny-granskning-fortsatt-manga-felaktiga-reservationer-i-bilannonser/

Konsumentverket Nyhet: Vanligt med bilannonser som strider mot gällande rätt
https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2022/vanligt-med-bilannonser-som-strider-mot-gallande-ratt/

Konsumentverkets granskning: Förekomsten av reservationer för felskrivningar och friskrivningar i bilannonser
https://www.konsumentverket.se/contentassets/f547d1f4298e450798fbfc176df51f83/pm_forekomsten_av_reservationer_for_felskrivningar_och_friskrivningar_i_bilannonser.pdf

Konsumentköplag (2022:260)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/konsumentkoplag-2022260_sfs-2022-260

Marknadsföringslag (2008:486) (MFL)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/marknadsforingslag-2008486_sfs-2008-486


Vill du vara först med det senaste från oss?

Nyheter, erbjudanden och annat intressant innehåll direkt i din inkorg.

Senast uppdaterad: 2023-11-08

Relaterade artiklar

Kontrollera fordonets skulder innan köp

Om det finns fordonsrelaterade skulder på en bil du köper kan det stå dig dyrt. Så kollar du om det finns skulder på bilen, helt gratis.

Tips vid köp av begagnad bil – viktiga saker att kontrollera

Eftersom vi vet att många drar sig för att köpa begagnad bil privat har vi samlat ett antal tips på vad du ska kolla upp innan du slår till.

Så testar vi begagnade bilar

Vi testar alla begagnade bilar så att de är i bra skick innan vi säljer dem. Här kan du läsa mer om hur testet går till.

12 fördelar med att köpa begagnad bil på Bilbolaget

Är du på jakt efter en begagnad bil? Här är 12 (väldigt övertygande) anledningar till varför du bör köpa den av oss på Bilbolaget.